top of page

onze algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden

 

1.1.   Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en door ons ondertekend, zijn deze voorwaarden steeds van toepassing en primeren zij boven de eventuele voorwaarden van onze klant. In geval van strijdigheid tussen de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van het contract, zullen deze laatste primeren

1.2.   Wij nemen geen verantwoordelijkheid wegens beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke zaken

1.3.   Al onze facturen zijn contant betaalbaar in onze maatschappelijke zetel. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het verschuldigde bedrag verhoogd met een intrest gelijk aan de Belgische wettelijke intrestvoet vermeerderd met 2%, met een minimum intrestvoet van 12% per jaar, vanaf de vervaldag

1.4.   In geval van foutieve niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling het bedrag ervan ambtshalve verhoogd met 10%, met een minimum van 40,00 € en een maximum van 2.500,00 €, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt, als forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten

1.5.   Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing. Gebeurlijke geschillen van alle aard behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en vredegerechten met (afdelings)zetel te Ieper, zelfs wanneer de betaling bedongen is met cheques of wissels

 

2.      Workshops

 

2.1.   Een inschrijving voor een workshop is pas definitief 1) na schriftelijke bevestiging van onzentwege en 2) na betaling van het inschrijvingsgeld door de klant. Het inschrijvingsgeld dient betaald te worden binnen de 7 dagen na verzoek hiertoe

2.2.   Indien de klant nalaat om het gevraagde inschrijvingsgeld tijdig te betalen, dan hebben wij het recht om de inschrijving als geannuleerd te beschouwen

2.3.   Indien de klant om welke reden ook niet aanwezig is of kan zijn op een workshop, dan is hij niet gerechtigd op terugbetaling van het inschrijvingsgeld maar heeft de klant wel het recht om een vervanger te sturen. Indien de klant niet aanwezig is en om welke reden ook, het inschrijvingsgeld niet vooraf heeft betaald, dan is hij ons een schadevergoeding gelijk aan het bedrag van het inschrijvingsgeld verschuldigd

2.4.   Uiterlijk tot één maand voor de voorziene datum van een workshop, zijn wij gerechtigd om de datum van een workshop te wijzigen zonder dat de klant gerechtigd is op terugbetaling van het lesgeld. Indien wij de datum van de workshop na deze termijn nog zouden wijzigen, dan is de klant gerechtigd op terugbetaling van het betaalde inschrijvingsgeld of kan de klant er voor kiezen om de workshop op de alternatieve datum te volgen

 

3.      Traiteurdiensten

 

3.1.   Bij bestelling verbindt de medecontract zich ertoe om een voorschot ten bedrage van 500,00 € te betalen en dit binnen de 7 dagen na verzoek daartoe. Wij behouden ons het recht voor om desgevallend het bedrag van het voorschot te verhogen tot maximaal 2.500,00 €

3.2.   Uiterlijk 14 dagen voor de voorziene levering of afhaling van de bestelling, dient de klant het exacte aantal gerechten door te geven alsook alle alimentaire (allergieën, vegetarische menu’s,…) vereisten. Het doorgegeven aantal gerechten is het minimaal aantal gerechten dat gefactureerd zal worden

3.3.   De klant heeft het recht om zijn bestelling te annuleren mits betaling van een verbrekingsvergoeding ten bedrage van :

a) 500,00 € indien de bestelling geannuleerd wordt uiterlijk tot  14 dagen voor de leverings- of afhalingsdatum

         b) 75 % van de waarde van de bestelling, indien de bestelling geannuleerd wordt tussen de 14 dagen en 7 dagen voor de voorziene leverings- of afhalingsdatum

c) 100 % van de waarde van de bestelling, indien de bestelling geannuleerd wordt in de 7 dagen voorafgaand aan  de leverings- of afhalingsdatum of op de voorziene datum zelf, onverminderd ons recht op een hogere, te bewijzen schadevergoeding

3.4.   Indien wij de bestelling annuleren, dan heeft de medecontract die de hoedanigheid van consument heeft, recht op een vergoeding overeenkomstig de hierboven vermelde verbrekingsvergoedingen

 

4.      Kok aan huis/chef op bestelling

 

4.1.   Indien wij verzocht worden om gedurende een aantal data op locatie te gaan koken of om een aantal data vrij te houden, dan zal minstens het gereserveerde aantal dagen sowieso en ongeacht een eventuele afzegging van één of meerdere gereserveerde data aan de klant worden gefactureerd overeenkomstig de forfaitprijs per dag zoals vermeld op de bestelbon. Indien wij de bestelling afzeggen, dan heeft de medecontract die de hoedanigheid van consument heeft, recht op een gelijkaardige verbrekingsvergoeding

bottom of page